ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА IMOTI.BG
 
Молим всеки посетител на www.imoti.bg да прочете внимателно този документ. Той съдържа информация относно условията за достъп до предоставяните от сайта услуги  („Условията“). Ако не приемете Условията, следва да напуснете сайта.
 
Порталът www.imoti.bg (Imoti.bg) е собственост на „Имоти България“ ООД, ЕИК 813070654,  с адрес на управление в гр. Варна, бул. Мария Луиза 42.
 
Imoti.bg е сайт за обяви свързани с покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти на територията на Р. България.
Imoti.bg е платформа, която дава възможност за директна връзка между продавач и купувач, наемодател и наемател и в този случай Имоти България не е страна в потенциални договорни отношения при покупка или наем на имот.
Публикуването на обяви в Imoti.bg е безплатно и се извършва след предварителна регистрация на потребителя. Във връзка с тази услуга Imoti.bg обработва и съхранява лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, която е неразделна част от тези Условия.
 
РЕГИСТРАЦИЯ
 
Регистрираният потребител (частно лице или агенция) има пълен достъп до обявите в сайта, ще може да публикува неограничен брой обяви, с възможност за редакция и промотиране, както и за запазване на любими обяви от различни потребители.
 
Регистрацията като частно лице изисква попълване на потребителско име, парола, име, валиден имейл и телефон за контакт. След попълване на задължителните полета и регистрация ще получите на посочения имейл адрес автоматичен отговор, съдържащ линк за активиране на Вашия профил.
 
Регистрацията като агенция изисква попълване на потребителско име, парола, име на лице за контакт с Администратора на сайта, име на фирма, населено място, валиден имейл адрес и телефон за контакт. След попълване на задължителните полета и регистрация ще получите на посочения имейл адрес автоматичен отговор, съдържащ линк за активиране на профила на агенцията. След активиране на профила могат да се попълнят фирмените данни на агенцията и да се добави лого.
 
Обявите на сайта imoti.bg са достъпни и за потребители без регистрация, но без възможност за публикуване и промотиране.
 
Регистрираният потребител се ангажира да коригира своевременно своите данни при настъпили промени.
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
 
Регистрираният потребител има правото да закрие профила си като подаде заявка за изтриване на имейл office@imoti.bg С изтриването на профила автоматично се изтриват и публикуваните от потребителя обяви.
 
В случай на липса на активност в профила за повече от 2 години, той се закрива автоматично и всички данни и информация се изтриват безвъзвратно.
 
 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ
 
Публикуването на обяви в Imoti.bg e БЕЗПЛАТНО и се извършва след предварителна регистрация.
 
Публикуването на обяви в Imoti.bg  е достъпно за частни лица и за агенции за недвижими имоти.
 
Всеки регистриран потребител има правото да публикува в Imoti.bg неограничен брой уникални обяви.
 
Всеки регистриран потребител (Частно лице или Агенция за недвижими имоти) се задължава да попълва реално и точно описание на предлагания имот, като се съобразява с добрия тон, не използва обидни, нецензурни думи и квалификации. В една обява може да има информация само на един имот.
 
Администраторът на сайта има право да редактира или премахва по собствена преценка, без предизвестие и без право на компенсация, съдържанието на вече публикувана обява за недвижим имот, ако установи, че то не отговаря на истината или Условията за ползване на сайта.
 
Ако има съмнения за несъответствие в публикуваните данни за имот, предлаган за продажба или отдаване под наем (например име на собственик, телефонен номер за контакт, принадлежащ на лице, без отношение към публикуваната обява и др.), дадената обява ще бъде премахната от Администратора без право на компенсация. 
 
Забранява се публикуването на линкове към други сайтове, както и прикачването на документи (скици, нотариални актове и др.) съдържащи лични данни. При констатиране на подобно нарушение въпросните файлове ще бъдат изтрити.
 
При системни нарушения на правилата за публикуване в imoti.bg, администраторът на сайта има право да блокира или закрие профилите на нарушителите, както и да ограничи възможността за повторна регистрация и публикуване на обяви от конкретните телефони, e-mail  адреси, както и IP адреси. При наличие на предплатени услуги или закупени кредити в профилите на тези нарушители, сумите не се възстановяват.
 
Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на документи, съдържащи лични данни от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на невярна информация от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт.
Администраторът на сайта не носи отговорност за резултатите от кореспонденцията между потребителите на сайта.
 
Промотиране на обява
 
Всеки регистриран потребител има възможност срещу допълнително заплащане да промотира като VIP или TOP своя обява.
Обявите със статут VIP се позиционират най-напред в списъците с обяви в зависимост от местоположение и тип имот
 
Обявите със статут ТОР се позиционират под VIP обявите.
 
Цени
ТОП обява за 1 седмица – 5 лв. с ДДС
ТОП обява за 2 седмици – 9 лв. с ДДС
ТОП обява за 4 седмици – 15 лв. с ДДС

ВИП обява за 1 седмица – 10 лв. с ДДС
ВИП обява за 2 седмици – 15 лв. с ДДС
ВИП обява за 4 седмици – 20 лв. с ДДС
 
Начини на плащане
Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта imoti.bg от физически или юридически лица се извършват чрез ePay.bg, или с банков превод.
Разплащането може да се извършва и чрез кредити, предмет на предварително закупуване в пакети на промоционални цени.
След плащане чрез ePay.bg потребителят ще получи електронен касов бон на имейла, с който е регистриран.
 
Всеки регистриран потребител има правото на максимум 10 активни топ обяви.
Неусвоени суми за предплатени услуги в сайта imoti.bg не подлежат на възстановяване.

 
Общи разпоредби
Настоящите общи условия могат да бъдат променяни от Администратора по всяко време и по собствена преценка с цел повишаване на качеството и ефективността на предоставяните в сайта услуги.  Ползвателите на сайта са длъжни да се съобразяват с посочените общи условия и да проверяват за периодични актуализации на същите.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство. 
Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Администратора" се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.
 
 
GDPR
 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
От 25 май 2018 г. е влязъл в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, Imoti.bg  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Imoti.bg  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
“Имоти България”  ООД
ЕИК 813070654
Адрес : гр. Варна, бул. “Мария Луиза” №42, ет.1, ап.1
Отговорно лице по защита на лични данни: Калина Сиракова
e-mail: office@imoti.bg

3. ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
4. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 
5. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Регистрираните потребители – физически лица или агенции предоставят лични данни, които служат за идентификация пред imoti.bg като име на лице за контакт, телефон , имейл адрес, необходими за поддържане на връзка с Администратора и за осъществяване на целите и определени функционалности на  сайта imoti.bg.
Imoti.bg НЕ СЪБИРА данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 като :

  • документи за самоличност, номер на лична карта/паспорт, ЕГН и др. подобни. Изключение се прави в случаите, когато регистриран потребител-физическо лице заяви получаване на фактура за направено плащане. В тези случаи потребителят-физическо лице трябва да предостави име, адрес и ЕГН;
  • данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации;
  • генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние, или сексуална ориентация и др.

 
6. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕНА ЛИЧНИ ДАННИ
Целта на Imoti.bg е да предостави информационна интернет платформа за обяви в сферата на недвижимите имоти, като дава възможност на регистрирани потребители да публикуват обяви за продажба или отдаване под наем на недвижими имоти и да осъществят контакт с потенциални купувачи или наематели. Потребителите имат достъп до сайта и без регистрация, с цел да разглеждат съдържанието му и да комуникират с останалите потребители.
В тази връзка Администраторът събира само лични данни, които служат за идентификация на потребителя като име, телефон и имейл адрес и които се съхраняват, обработват и използват единствено за поддръжка на функционалностите на предоставяните от сайта услуги и за целите на рекламата.
 
7. Политика за сигурност на Имоти.бг
Имоти.бг се задължава да използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
Администраторът е предприел организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен предоставените ни данни от загуба, унищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
Администраторът на имоти.бг  е длъжен да опазва поверителността на вашите данни.
Администраторът на сайта няма право да разкрива Вашите лични данни на трети страни без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които за изпълнение на законите на Р.България определена информация се предоставя на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения или незаконно поведение, когато са в ход юридически процедури или при неспазване на Общите условия за ползване на сайта.
 
Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на документи, съдържащи лични данни от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност при публикуване на невярна или уличаваща информация от потребители на сайта.
Администраторът на сайта не носи отговорност за резултатите от кореспонденцията между потребителите на сайта.
 
8. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
imoti.bg съхранява лични данни до момента, в който е задължен от закона или докато съществува потребителският профил в сайта. В случай на липса на активност в профила за повече от 2 години, той се закрива автоматично и всички данни и информация се изтриват безвъзвратно.
 
9. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Регистрираните потребители – физически лица или агенции имат пълен и непрекъснат  достъп както до функционалността  и списъците с обяви на сайта, така и до своя акаунт, освен в случаи на техническа повреда.
Регистрираните потребители имат правото да коригират данните си (ако са попълнени неточно)
Регистрираните потребители имат правото да се откажат от съгласие за обработване на лични данни като заявят желание за закриване на акаунт на e-mail office@imoti.bg
В случай на забравена парола, имоти.бг ще изпрати на потребителския имейл линк за генериране на нова парола.
 
10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
При регистрация потребителите се задължават да предоставят валидни данни за контакт, включително електронна поща и телефон.
Регистрираните потребители са отговорни за конфиденционалността на атрибутите за вход в профила си и не следва да предоставят своето потребителско име и парола на трети лица. В случай на неоторизирано използване на потребителски профил регистрираният потребител е длъжен да информира администратора на сайта.
 
11. "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата imoti.bg. „Имоти България“ ООД използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на imoti.bg, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-MAIL БЮЛЕТИН

Абонирай се, а ние ще те държим в течение на най-апетитните ни предложения!